تاریخچه شرکت

با آغاز به کار احداث سد تنظیمی ـ انحرافی گتوند و شبکه های آبیاری گتوند، عقیلی و دیمچه، در سال 1353، شرکت به عنوان نماینده کارفرما و مجری طرح (سازمان آب و برق خوزستان) شکل گرفت و با همکاری تنگاتنگ با دستگاه طراح و ناظر پروژه(شرکت مهندسین مشاور امریکایی هارزا) کار خود را  آغاز کرد. پس از اتمام عملیات اجرایی سد و شبکه های آبیاری مذکور که مصادف با وقایع انقلاب اسلامی و در نهایت پیروزی آن بود، وظیفه نگهداری و بهره برداری از این تأسیسات به شرکت واگذار و شرکت نیز متناسب با وظیفه جدید، اقدام به بازسازی و باز تعریف نیروها و ساختار خود نمود. تا اینکه در سال 1373 با هدف بهبود در امر نگهداری از این تأسیسات و بهره برداری بهتر از آنها، به یک شرکت خصوصی، تحت عنوان " شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند " تبدیل گردید. پس از آن نیز در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب وظیفه نگهداری و بهره برداری از دو شبکه آبیاری جدیدالاحداث میان آب شوشتر و شمال شرق اهواز به شرکت محوّل و نام آن نیز متناسب با حوضه مسئولیت جدید، به "شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ" تغییر یافت. مسئولیت نگهداری و بهره برداری از شبکه آبیاری شرق گرگر در سال 1389 و مسئولیت نگهداری و بهره­برداری از شبکه آبیاری شرق شعیبیه نیز در سال 1394 به این شرکت محوّل شده است.

بالا