شبکه آبیاری شعیبیه

شبکه آبیاری شعیبیه

این شبکه جهت آبیاری بخشی از اراضی واقع در مجاورت (ساحل راست و غربی) رودخانه کارون(قبل از تلاقی این رودخانه با رودخانه دز) طراحی و اجرا شده است. مطالعات این شبکه در دو مرحله به ترتیب در سالهای 1364 و 1370 توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس که وظیفه نظارت بر اجرای آنرا نیز برعهده داشته صورت گرفته است. عملیات اجرایی این شبکه در سال 1381 شروع و در سال 1393 با احداث ایستگاه پمپاژ آبگیر آن به اتمام رسیده است. وسعت اراضی تحت پوشش این شبکه به صورت خالص 6975 و ناخالص 10 هزار هکتار می باشد. بالا بودن شوری و قلیائیت خاک منطقه و نیز بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی باعث گردیده تا خاک این اراضی، از نظر مرغوبیت جهت کشت، عمدتاً (با اختصاص 88 درصد از اراضی به خود) در کلاس IIو III قرار گیرد که البته با احداث زهکش های عمقی و زیرزمینی در سطح اراضی و نیز بهره برداری از این شبکه، مرغوبیت خاک اراضی آن به میزان قابل توجه ای بهبود خواهد یافت. آب این شبکه از محل رودخانه کارون، به روش پمپاژ استحصال می شود. ایستگاه آبگیر این شبکه با ظرفیت پمپاژ  5/10 مترمکعب در ثانیه، در مختصات 297076 شرقی و 3524110 شمالی (در سیستم UTM، زون 39R) واقع بوده و دارای 1 + 7 دستگاه الکتروپمپ عمودی شناور (مستغرق) با ظرفیت پمپاژی معادل 5/1 متر مکعب در ثانیه می باشد. طول کانال ها و زهکش ها درجه 1 و 2 و همچنین جاده های سرویس این شبکه به ترتیب برابر با  49، 38 و 69 کیلومتر است.

بالا