شبکه آبیاری شمال شرق اهواز

شبکه آبیاری شمال شرق اهواز

این شبکه جهت آبیاری اراضی چهار منطقه ی ملاثانی، ویس، سلامات و ابوفاضل، واقع در شمال شرق شهرستان اهواز طراحی و احداث گردیده است.

مطالعات و طراحی این شبکه در سال 64  الی 72 توسط شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس که وظیفه نظارت بر اجرای آنرا نیز بر عهده داشته صورت گرفته است. عملیات اجرایی آن در سال 72  از منطقه ویس شروع و در سال 90 در منطقه ابوفاضل خاتمه یافته است. شرکت های پیمانکاری عهده دار احداث شبکه و تأسیسات آبگیر عبارت بوده اند از:  شرکت پیمانکاری شیمبار (ایستگاه پمپاژ ویس ـ سال... الی...) شرکت پیمانکاری پناه ساز (واحد ویس ـ از سال 72 الی 77)، شرکت مهندسی آب و خاک جهاد کشاورزی (واحد ملاثانی ـ از سال 81 الی 83)، شرکت مهندسی آب و خاک و جهاد نصر (واحد سلامات ـ از سال 82 الی 85)، شرکت پیمانکاری نینوا (واحد ابوفاضل ـ از سال 85 الی 90).

وسعت خالص اراضی کل طرح بالغ بر 15518 هکتار می باشد که شروع بهره برداری از اولین واحد آن (واحد ویس) نیز سال 78 بوده است. استحصال آب این شبکه از محل رودخانه کارون به روش پمپاژ صورت می گیرد و زه آب آن نیز (به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت آب رودخانه کارون) به روش پمپاژ از آن خارج و در نهری بنام نهر مالح که به تالاب شادگان منتهی می شود تخلیه می گردد. ایستگاه پمپاژ آبگیر این شبکه که در مختصات 298285 شرقی و 3488329 شمالی واقع گردیده دارای ظرفیتی معادل 5/22 مترمکعب در ثانیه می باشد (9 دستگاه پمپ عمودی با دبی 5/2 مترمکعب در ثانیه) ولی به دلیل عدم تکمیل ایستگاه پمپاژ و نصب تنها 5 دستگاه الکترو پمپ، ظرفیت آن در حال حاضر 5/12 متر مکعب در ثانیه است. ایستگاه پمپاژ احداث شده جهت خروج زه آب شبکه (ایستگاه پمپاژ سلامات) نیز دارای 6 دستگاه پمپ شناور و ظرفیتی معادل 6/5 متر مکعب در ثانیه می باشد. طول کل کانال ها، زهکش ها و جاده های سرویس این شبکه به ترتیب برابر با 164، 176 و 328 کیلومتر است. سیستم آبگیر شبکه از محل خروج آب از ایستگاه پمپاژ تا قبل از وارد شدن آن به کانالهای اصلی MC و RC، دارای یک فلوم بتنی به طول 253 و عرض و ارتفاع 4 متر و ظرفیت 5/22 مترمکعب در ثانیه می باشد.

بالا