برگزاری دوره آموزشی آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات

| ۱۳۹۹-۹-۲۹

|

|

  برگزاری دوره آموزشی آئین نامه کمیسیون معاملات و مناقصات

روابط عمومی شرکت آبیاری کارون بزرگ از برگزاری دوره آموزشی آیین نامه کمیسیون  معاملات ومناقصات  در این شرکت خبر داد:

 مدیر دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت  آبیاری کارون  بزرگ  گفت : به دلیل بیماری همه گیر ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی از یک سو و اهمیت به برگزاری دوره های  آموزشی و بهره مندی کارکنان از دوره های آموزشی به صورت حضوری، با مساعدت مدیرعامل شرکت این دوره آموزشی برگزار  گردید.

زیبا  اسدی گفت : این دوره با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان و با حضور استاد  محمد سعید رحمن  به مدت  دو روز  و با حضور بیست  نفر  از کارکنان  این شرکت در خصوص 39 ماده و هشت فصل آئین نامه  معاملات  ، مناقصات و مزایده، در محیط وفضای  باز این شرکت برگزار گردید که مورد استقبال کارکنان قرار گرفت .

بالا