معاونت تعميرات و فني و مهندسي شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات رگلاژ و علف چینی منطقه دیمچه خبر داد

| ۱۳۹۹-۱۲-۲۱

|

|

معاونت تعميرات و فني و مهندسي شبکه های آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات رگلاژ و علف چینی منطقه دیمچه خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری کارون بزرگ معاونت تعميرات و فني و مهندسي شرکت از اتمام عملیات تسطیح و رگلاژ باند کانال های منطقه دیمچه شامل : کانال های شرقی ، غربی ، DE1 – DE4  ، پمپ کانال نگاز ، نگاز ، عظیم ، نبی و حاجات  خبر داد .

"حسين فرهنگ" گفت : این پروژه به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف واحدهای مختلف اعم از انجام بازدید های روزانه و بهره برداری بهینه از شبکه و همچنین در راستای نگهداری ، بهینه سازی و افزایش عمر مفید شبکه انجام شد .

 وی گفت : عملیات رگلاژ در سطحی به مساحت  ۹۸۲۰۰۰ متر مربع  و عملیات علف چینی برم کانال های یاد شده نیز در سطحی به میزان ۴۵۷۰۰۰ متر مربع انجام شده است.

بالا