جلسه هم انديشي،هماهنگي و برنامه ريزي درخصوص نوبت بندي و توزيع آب شبكه عقيلي با حضور رئيس انجمن صنفي كشاورزي و معاونا داره جهاد كشاورزي گتوندبرگزار شد

| ۱۴۰۰-۴-۶

|

|

جلسه هم انديشي،هماهنگي و برنامه ريزي درخصوص نوبت بندي و توزيع آب شبكه عقيلي با حضور رئيس انجمن صنفي كشاورزي و معاونا داره جهاد كشاورزي گتوندبرگزار شد

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري كارون بزرگ اين جلسه در روز جمعه مورخه ١٤٠٠/٠٤/٠٤ در دفتر امور بهره برداري شبكه آبياري گتوند و با حضور مهرداد كاكولكي مدير شبكه، رئيس انجمن صنفي كشاورزي و معاون اداره جهاد كشاورزي شهرستان گتوند برگزار شده و برنامه نوبت بندي توزيع آب جهت اراضي و كشت هاي تحت پوشش شبكه عقيلي به صورت مشترك و با توافق طرفين تهيه گرديد.
براساس اين برنامه كه مورد تاييد شوراي كشاورزي شهرستان گتوند نيز مي باشد، هر كدام از كانال هاي غربي و شرقي اين شبكه سه روز تامين آب و دو روز بسته خواهد بود.

بالا