تنظيم دريچه هاي كانال شرقي شبكه آبياري عقيلي با حضور رئيس انجمن صنفي كشاورزي و معاونت اداره جهاد كشاورزي شهرستان گتوند ونماينده هاي كشاورزان

| ۱۴۰۰-۴-۶

|

|

تنظيم دريچه هاي كانال شرقي شبكه آبياري عقيلي با حضور رئيس انجمن صنفي كشاورزي و معاونت اداره جهاد كشاورزي شهرستان گتوند ونماينده هاي كشاورزان

به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري كارون بزرگ دريچه هاي كانال شرقي شبكه آبياري عقيلي با حضور رئيس انجمن صنفي كشاورزي، معاون اداره جهاد كشاورزي و نمايندگان كشاورزان اين شبكه براساس برنامه نوبت بندي توزيع آب مورد درخواست و تاييد شوراي كشاورزي شهرستان گتوند در روز جمعه مورخه ١٤٠٠/٠٤/٠٤
تنظيم گرديد.
شايان ذكر است اقدامات فوق با هدف تأمين آب اراضي و كشت هاي پايين دست كانال شرقي صورت پذيرفته و اقدامات مشابه نيز در مورخه١٤٠٠/٠٤/٠٥ جهت كانال غربي اين شبكه انجام خواهد شد.

بالا