⭕نشست بررسی وضعیت تامین آب مزارع کشت و صنعت کارون در فصل کشت تابستانه سال جاری در فرمانداری شهرستان شوشتر برگزار شد.

| ۱۴۰۰-۴-۶

|

|

⭕نشست بررسی وضعیت تامین آب مزارع کشت و صنعت کارون در فصل کشت تابستانه سال جاری در فرمانداری شهرستان شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ نشست بررسی وضعیت تامین آب اراضی و مزارع کشت و صنعت کارون در محدوده شبکه آبیاری دیمچه از شبکه های تحت پوشش شركت بهره برداری کارون بزرگ عصر امروز مورخه ١٤٠٠/۰۴/۰۲ در محل فرمانداری شهرستان شوشتر با حضور بهرام جعفری مدیرعامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ، فرماندار، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون و جمعی از مدیران این دو شرکت برگزارشد.
بهرام جعفری اظهار داشت: در این جلسه پس از بررسی وضعیت تامین آب مزارع نیشکر کشت و صنعت کارون بر ادامه روند تامین آب اراضی این شرکت طبق تخصیص صادر شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان تاکید شده و از مسئولین کشت و صنعت کارون خواسته شد از هرگونه کشت جدید نیشکر، کشت های غیر نیشکری، برنج و کشت های پرمصرف حتی از طریق زهآب اراضی و زهکش ها خودداری نمایند.
عبدالمجید میرزاپور مدیرعامل کشت و صنعت کارون نیز ضمن تشکر از همکاری های صورت گرفته در تامین آب اراضی این شرکت خواهان حمایت مسئولین شهرستان و سازمان آب و برق خوزستان در فصل تابستانه جاری و در شرایط خشکسالی و تنش آبی شد.

روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ

بالا