جلسه‌ی بررسی تعهد درآمدی سال ۱۴۰۰ شرکت بهره برداری كارون بزرگ برگزار شد

| ۱۴۰۰-۴-۲۲

|

|

جلسه‌ی بررسی تعهد درآمدی سال ۱۴۰۰ شرکت بهره برداری كارون بزرگ برگزار شد

جلسه‌ی بررسی تعهد درآمدی سال ۱۴۰۰ شرکت بهره برداری كارون بزرگ برگزار شد
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ جلسه ای با حضور"کامبیزحیدری" مدیر امور مشترکین و درآمد سازمان آب و برق خوزستان به عنوان نماینده معاونت حفاظت، "عادل دحیماوی" به عنوان نماینده معاونت شبکه ها، " جواد زهیری" به عنوان نماینده معاونت برنامه ریزی سازمان و همچنین"بهرام جعفري" مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ ، "عبداله داوودي" مدیر امور مشترکین و درآمد و "محمدرضا كريم زاده" رئيس اداره مشترکین شبکه شمال شرق، جهت بررسی تعهد درآمدی سال ۱۴۰۰ شرکت بهره برداری كارون بزرگ، در دفتر امور مشتركين سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه ضمن بررسی میزان تعهد وصولی شرکت در سال ۱۴۰۰ ، با اهدای لوح تقدیر به مدیر امور مشترکین و رئيس اداره مشترکین شبکه آبیاری شمال شرق، به پاس خدمات و تلاش هایارزشمند و در خور تحسین آنان در سال ۱۳۹۹ به ویژه در شرایط حاد و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا که در راستای تحقق وصول درآمدهای سازمان صورت پذیرفته است قدردانی بعمل آمد.

روابط عمومی شرکت آبیاری کارون بزرگ

بالا