• مدیرعامل
 • امور حراست و حریم بانی
 •  
 • دفتر حقوقی و قراردادها
 •    
 • امور مشترکین و درآمد
 •  
 • دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت
 •  
 • اداره روابط عمومی
 •  
 • معاونت بهره برداری
 • معاونت فنی و مهندسی
 • معاونت مشارکت‌های مردمی
 • معاونت مالی و پشتیبانی
 • sabet12
 • بالا