تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت آبیاری کارون بزرگ

| ۱۳۹۹-۹-۴

|

|

     تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت آبیاری کارون بزرگ

 براساس  این گواهینامه شرکت آبیاری کارون بزرگ  برای انجام  خدمات  بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  درپایه یک دارای  صلاحیت می باشد که می تواند  هم زمان  حداکثر تا 60  هزارهکتار را مورد  بهره برداری و نگهداری قرار دهد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با وسعت اراضی  تحت پوشش دارای 90 هزار هکتار و  هفت شبکه  می باشد

بالا