بررسي وضعيت تامين آب اراضي تحت پوشش شرکت كشت و صنعت كارون

| ۱۴۰۰-۴-۱۴

|

|

بررسي وضعيت تامين آب اراضي تحت پوشش شرکت كشت و صنعت كارون

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کارون بزرگ؛
روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ جلسه ای به منظور بررسی وضعیت تامین آب اراضی تحت پوشش شرکت کشت و صنعت کارون با حضور مدیر عامل شرکت بهره برداری کارون بزرگ و جمعی از همکاران ایشان با مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد.
در اين جلسه ميرزاپور مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون، از مديريت شركت بهره برداري كارون بزرگ در تامين اب اراضي کشت و صنعت کارون تشكر و قدرداني نمود.
بهرام جعفری مديرعامل شركت بهره برداری کارون بزرگ نيز اظهار اميدواري كرد با تعامل و همكاري مشترك دو شركت، تنش آبي فصل تابستان جاري به خوبي مديريت شود.
در اين جلسه همچنين درخصوص برنامه هاي تعميراتي در شبكه آبياري ديمچه بحث و گفتگو شد.

بالا